Peder Hansen Due
14. september 2010

Skifte -- Bornholmske Landsogne Bog 5 1690 - 1694 Folie 156
Anno 1692 den 7 July, er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Vurdering Sampt Schifte og deehling, efter Sal: Peder Hansen Due Smed, som boede og døde paa den 9 Jord Eiendegaard i østerlarsker sogn. Imellem dan Sal: Mands efter lefuende hustru Elisabeth Mortensdaatter, for hende var tilstede Esper Poulsen i Østermark sogn, som sig Laug Vergemaaled efter Hendis begiering paatog, de paa Ene side, og paa anden side deris sammen auflede Børn, som er 4 Sønner og 5 døtre, dend Eldste Søn Morten Pedersen sin Egen Verge, dend anden Søn Esper Pedersen og sin Egen Verge, dend tredie Søn Hans Pedersen paa 10 aar gammel for hannem Verger Jep Hansen Smid for broderen i Østermark sogn, dend yngste Søn Jens Pedersen paa 4de aar gammel, for hannem Verger Hellis Jensen hans faders halfbroder i Vestermark sogn, dend Eldste Daatter Seigne Pedersdaatter paa 25 aar gammel, for hende Verger Hans Persen ofuer Gudhiemb, dend anden daatter Elene Pers daatter 18 aar gl. for hende Verger Suend Nielsen i Øster laurs sogn, dend 3de daatter Elsebeth Persd. paa 16 aar gl. for hende Verger Esper Espersen nu boende i Clemedskiersogn, dend 4de daatter Karne Persd. paa 13 aar gl. for hende Verger Hans Pers paa 24 gaard i Østermarksogn, dend yngste d. Anne Persd. paa 6te aar gammel, for hende Verger Jørgen Nielsen nu boende i Vestermarksogn, huorpaa Rettens Vegne Var ofuer Verende Ko: Ma: Amptskriuer Sig. Hans Henrichsens fuldmegtig Hans Hiort og skifteskr. Henrich Brugman, Paa samme skifte er til Vurderingsmænd opmeldet, Jacob Rottensten og Rasmus Stange, da er Passerit og forefunden som følger.
QUEG, en Sort hielmed Koe 6 sld, en blacked Koe 6 sld, en Røe hielmed Koe 5 sld, en sorthielmed Koe 5 sld, en blackbelted Koe for 5 sld, en blackgrimed Quige Kalf for 7 mark. HESTE og HOPPER, en huid Hest for 6 sld, en Sortbrun Hoppe 6 sld, en Sort Hest 4 sld: 3 gl. faar og 2 fiorgimmer ä 3 mark er 3 sld 3 mark, en Sortbelted Soe for 2 mark 8 skill, en Røe sanded galt 3 mark, en graaebelted Soe 2 mark. SMEDIE REDSKAB, it ambolt for 14 rdl, en sPärhage for 4 mark, en forslogen forhammer 2 mark, en goed forhammer 3 mark, en hand forhammer, 2 skindie tænger 5 mark, 2 fyr Jern for 1 mark, it Nagel tou for 1 mark 4 skill, it dito for 12 skill, en gl: tang for 8 skill, 2 Klyf Jern for 1 mark 4 skill, en blesbellig for 5 sld, en Slibesten med en Jern axsel for 5 mark, 2 stolperum Smedie hus som det nu staar opbrugt er sat til 2 sld 2 mark. BOELSKABS VARE, en gl. Vogn med en stie, og en fiel for 2 sld 2 mark, en gl. ploug med skir løbere Juhl og Vider for 2 mark, it aar med it gl. bihl for 10 skill, it aar uden bihl for 8 skill, 2 Harrer for 1 mark 4 skill, en Ruhl for 2 mark 8 skill. I Øster Kammer, it madskab for 2 sld, 2 Meehl tønder for 1 mark 8 skill, en gl. tønde for 6 skill, en laagebøtte 4 skill, I sterhused, 2 gl. tønder á 6 skill er 12 skill, it tønde stomme 4 skill, en gl. halftønde 4 skill, it deignetrug med en gaul udi for 1 mark, I Krobhused, it lidet øl Kar 3 mark, 2 Nye øl tønder 2 mark, en Nye Kierne 2 mark, it gl. tønde stomme 4 skill, en liden Saae 4 skill, 2 Ol..ge á 8 skill er 1 mark, it lidet madskrin 2 mark, en bøsse Pibe til en Jern Stang giort 2 mark, en huid linnen Hofued dynne 4 mark, it Blaaegarns Lagen 3 mark, en gl. linnen underdynne 2 mark, en linnen hofdynne 20 skill, it sengested 20 skill, it Vraaeskab 6 mark, it gl. førebord for 2 mark 8 skill, en bagstoel 12 skill, en Ranned benchedynne for bord Enden 1 mark 8 skill, en lesned benchedynne 6 alen Lang 5 mark, en bord Krantz 8 skill. Enchen beholt sin Seng, og it gl. Kaabber Kar for uden skifte som børnene hende beuilgede, en Sleede med Jern Videre 3 mark, 2 axle og en Klou, som er U=ophugen á .... 1 mark 2 skill, en Kare bench for 4 skill. Efter en skifted Pandte Contract Imellem Sal. Hans Jørgensen og hans daatter Mand Poul Pedersen i Østerlaurskiersogn paa Eene side, og dend Sal. Mand Peder Hansen Due, og nu hans Hustru og Børn paa dend anden side, datered dend 7 Juni A. 1686 med des indhold, befindes at Sal. Peder Due hauer Pandted denne 9de Eiendomsgaard i Østerlaurskiersogn for it hundrede sld, som skulle hafue Væred betalt inden 6 aars forløb fra dato som er at Reigne til Midfaste A. 1692. Huoraf Rendter til berørte midfaste 1692 er betalt saa Nær som fires, Og paa hofued Summen efter Justering paa samme Contract teigned dend 16 Octobr 1686 og Videre efter Poul Pedersen her paa Sterfboet Egen Vedgaaelse 40 sld. Huad Ellers angaar dend forbedring paa bemeldte 9de gaards huse saa og Resten betalning, af de forskrefne it Hundrede Sld, da blefuer Paa skifftet i dag derom afhandled at dermed skal beroe til førstkommende S=Hans dag til Kommende aar 1693 for huilken dag Enchen skal sig fuldkommen hafue betenkt, enten hun eller nogle af hendis Børn Vil bliue frembdelis ved denne 9de gaard, eller iche, Vil Enchen lenger beside gaardem med tilkommende aar 1693 da skal hun betale til Poul Pedersen de forberørte 60 sld som efter Contractens indhold Resterer, med sin efter midfaste 1692 Resterende, og paadragne Rente tilligemed de for nu Resterende 4 mark Vil Enchen og iche blifue Ved gaarden lenger end til Midfaste 1693, da skal Enchen louglig for St.Hans dag 1693 lade opsige for. 9de gaard til Poul Pedersen og Esk.. s..e Udlagte 40 sld, som paa Capitalen er betalt, og erstatning for dend forbedring paa gaardens Huse, efter gode Mends taxering melter, Sæden og desses afgrøde beholder Enchen efter for Ening på sterfboet, til af Reedtzelen for denne 9de gaard for A. 1692 afdraf ej er noget til sterfboets Middel at anføre. Summa for skrefne Boets anførte Middel til Penge 136 sld 2 mark 2 skill.
Blef saa angiuen Efterskr. Gield, Ko. Ma. ambtskr. lod fordre som Resterer for A. 1691 2 Lisp 11 skp ½ . Smør 2 rdl 5 mark 7 skill, en gaas 2 høns, 1 mark 2 skill, 5 les Ved 5 mark 10 skill, Jordebogs penge 1 rdl, Eihte og Knechtepenge 2 rdl 1 mark 11 skill, Smør tvæ penge 22 skil er 7 rdl 3 mark 4 skill, gotgiøres herpaa Soldat Peder Andersens forphleyning en Maaned for 1 rdl 2 mark 8 skill, blifuer igien 6 rdl 12 skill. Stefnings penge 8 skill, er 9 sld 1 mark 4 skill. Salario for dette skifte at for Valte blef beuilged 2 sld, er 11 sld 1 mark 4 skill, tillagt en Sort hielmed Koe for 6 sld en blacked Koe for 6 sld, er til ofuers deraf de 2 mark 12 skill, Hederlig og Vel. Mand Hr Jørgen Jensen Soede sogne Prest i østerl.skiersogn fordred efter Regn. ialt Penge 8 sld 6 skill, tillagt en sorthielmed Koe for 5 sld 4 faar 3 sld, Ved skatten 6 skill. Michel Hansen paa Vestergaard fordred 3 pund 8 mark Jern efter hans foregifuende, og en skp Steen Kul, 4 sld 1 mark. Enchen Vilde haue 3 aars husleie betalt for en Vogn at for være 3 mark. Enchen vedgich og ichum deraf 2 pund Jern, og en skp. Steen Kul, som Kosted 2 sld 3 mark. Rester er henuist til Lou og Ret, blef omsider Accorderit for 4 sld, og tillagt en gl. Sort hest for 4 sld. Stads Capit. Anders Thiesen i Suaniche fordred efter Regn. som Enchen vedgik 1 sld og der for indført i ambolted, som Jep Hansen vil betale 1 sld. Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordre efter Sedel 5 mark 8 skill, derfor og indført i forn. ambolt, Karen Sal. Dauid Volfs i Suaniche fordred og efter Sedel 2 sld 5 skill, derfor og giort indført i forn. ambolt, Ko: Ma: Herritzfouged Christian Hansen Kalle fordred for A: 1690 og 1691 á 1 skp Buig ansat for 2 mark, derfor og indført i forn. ambolt. Mads Koefoed paa Almegaard fordre 4 mark, derforuden en stor Naur, heraf Vilde Enchen og arfuingerne inted Vedtaae, og ald deelis ded benechted, og er derfor til Lou og Ret henduist, Ko: Ma: skouf Rider Hans Maduig fordred for 2 skp. Buig 4 mark, og for 2 skp. Aur 1 mark 4 skill, er 5 mark 4 skill, tillagt en Sortbelted Soe for 2 mark 8 skill, en Røe sanded galt 3 mark, til ofuers 4 skill. Kirchevergen Hans Nielsen i Østerl.skiersogn fordred for tiende 3 mark 7 skill, tillagt it graaebelted Soe Suin for 2 mark, Ved skatten 1 mark 7 skill, Hans Jensen paa Julegrd i Aaekiersogn fordred for 4 skp. Buig 4 mark for Jern 4 mark 4 skill, it par Bidtzel stenger derfor 2 mark 8 skill og en Høe Kraag, Enchen og arfuingerne Vil heraf inted Vedgaae og er derfor til Lou og Ret hend Vist, Lars Sørrensen Møller fordred for Meel 3 sld, tillagt it Madskab for 2 sld, en forhammer 3 mark, 2 fyr Jern 1 mark. Hans Dreier i Østerlauerskersogn fordred som Rester paa halm 14 skill, derfor indført i forn. ambolt. Rasmus Stange fordred 2 mark 14 skill, derfor inført i forn. ambolt. Jep Hansen i Østermarksogn fordred som hand til adtskeelig Plok Gield skal betale, med arbeidsløn som andraget til Penge 7 sld 1 mark 2 skill Vedlagt og indført i forn. ambolt. Anders Trølsen i Meelsted fordred 3 mark, tillagt it øll Kar for 3 mark. Sal. Anders Niels efterlefuede tilkommer 1 mark, som og Jep Hansen betaler af ambolted. Esper Pouelsen i Østermarksogn for Jern og tiere 2 mark, som og betalis af forn. ambolt, Til Karen Sal. Lars Ibsen i Rønne, og eller andensteds er Enchen skyldig 3 mark, udlagt derfor en Sleede med Jern Vidier for 3 mark. Skifteskrifueren for sin Umage alt 15 mark og tillagt en slibesteen for 5 mark, en blakgrim med 9 ugerkalf for 7 mark, en hand hammer 1 mark 2 ottinger 1 mark, en Messing bor Krantz 8 skill, en gl. tang 8 skill. Stempled papir til skiftebrefuet 3 mark, tillagt it faar 3 mark, Vurderingsmendene for deris Umage var fornøyet huer med 1 mark, tillagt en for hammer for 2 mark. Imod den Sal. Mands Udfart og begrafuelsis bekostning, beuilgede børnene og deris formyndere Enchen i alt at Nyde Udleg for 17 sld, tillagt en Røehielmed Koe for 5 sld, en Hund Hest for 6 sld, en sortbrun Hoppe for 6 sld. Forskrefne Prætentioner andrager til Penge 66 sld. Ligned og lagt blifuer til deeling Penge 70 sld 2 mark 2 skill. Huoraf Enchen tilkommer den halfuepart som er 35 sld 1 mark 1 skill, den anden halfuepart deelis Imellem 4 Sønner og 5 døttre, er deraf en broder lod 5 sld 1 mark 11 3/13 skill og en søsterlod 2 sld 2 mark 13 8/13 skill. For Enchens Anpart er Udlagt Ved den 9 gaard i Østerlaurskiersogns Pandtepenge 20 sld, en black belted Koe for 5 sld, en gl. Vogn med en stie og en fiel 10 mark, en Ploug med skier, løber Juhl og Vidie 2 mark, it aar med bihl paa for 10 skill, it aar uden bihl 8 skill, 2 harrer 1 mark 4 skill, en Ruhl 2 ½ mark, 2 meehl tønder 1 mark 8 skill, en gl. tønde 6 skill, en laagebøtte 4 skill, it deigne trug 1 mark, it lidet Mad Spin 2 mark, en Jern stang 2 mark, it gl. føre bord i Stuen 2 mark 8 skill, i Krobhused en huid linnen Hofdynne 4 mark, it blaaegarns lagen 3 mark, en gl. linnen underdyne 2 mark, en linnen hofdynne 1 mark 4 skill, it sengested 1 mark 4 skill, en bagstohl for 12 skill, Ved skattens Udleg 15 skill, en Nye Øll tønde 2 mark, til of. 10 skill. Dend Eldste Søn Morten Persen tilkommer 5 sld 1 mark 11 skill, Udlagt derfor dend halfue part af en bles billig som er sat for femb sld deraf 2 sld 2 mark, en Spor Hage 1 sld, Ved den 9 gaards pantepenge 6 mark, 2 Kløf Jern 1 mark 4 skill, Hos Moderen 7 skill, dend anden Søn Esper er tillagt halfparten af blesbilligen for 10 mark, 2de Smidekroger for 5 mark, Udi den 9de gaards Pantepenge 6 mark, it Nagel tou for 12 skill, til ofuers 1 skill, dend tredie Søn Hans Persen er tillagt 2 Stolperum Smediehus for 10 mark, it Nagel tou 1 mark 4 skill, it Vraae skab i Stuen 6 mark, Ved dend 9de gaards Pantepenge 4 mark, en straabondstønde 6 skill, hos broderen 1 skill. - dend yngste Søn Jens Persen er tillagt Udi dend 9de gaards pandtepenge 5 sld, en Nye Kierne for 2 mark, tilofuers 5 skill. Dend Eldste d. Seigne Ped. d. tilkommer 2 sld 2 mark 13 skill, tillagt derfor Udi dend 9de gaards pandtepenge 2 sld 1 mark, en Ranned benkedynne for bord Enden for 1 mark 8 skill, af ambolted hos Jep Hansen 5 skill, dend anden daatter Ellene er tillagt Udi dend 9de gaards pandtepenge 5 mark 13 skill, en lesned benkedynne 6 alen lang 5 mark, dend tredie d. Elsebeth Persdaatter er tillagt for sin anpart udi dend 9de gaards pandtepenge 10 mark 13 skill, dend 4de daatter Karene Pers daatter er tillagt udi dend 9de gaards Pandtepenge 2 sld 1 mark 3 skill, en tom tønde 6 skill, it tønde stomme for 4 skill, en gl. Halftønde 4 skill, 2 N=ophugne axler for 12 skill, dend Yngste daatter Anne er tillagt Udi den 9de gaards Pandte Penge 9 mark 3 skill, en N=ophugen Klou for 6 skill, en Kane benck 4 skil, it tønde Stomme 4 skill, en liden Saa 4 skill, hos dend Yngste broder Jens 5 skill, Hos Enchen de 3 skill.
Videre hafde arfuingerne ej at foregifue som Sterfboet Kunde Komme til beste, eller fordrende Gield end foregifued er og foreskrefued staar, dend Sal. Mands Ifare Klæder var gandske Ringe son Sønnerne hafuer sig Imellem deelt, og strax Nyttig giort, at saa er tilganget og Passerit dertil Vidnes Biurd under Vore Hender og Zigneter Act.. Paa min Husbond Kgl. Ambt. Brugman, Esper Poulsen skrifuers Vegne Hans Hiort, Hellis HIS. Jensen, Jep IHS Hansen, Esper EES Espersen.